Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học

Trong quá trình phát triển và đổi mới, dễ nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều biện pháp, chương trình và kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và

Read More