Hệ thống quản lý giao thông

Là hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu giao thông từ các thiết bị, cảm biến lắp đặt trên tuyến đường

Read More